Okulumuz

İşleyiş

Anaokulumuzun çalıÅma saatleri         
AçılıŠ        : 07:00

KapanıŠ    : 19:30

  Cumartesi ve Pazar Kapalıdır.ÖÄretmenler toplantısı ve genel temizlik yapılır.  
                                        
                               Nöbetçi ÖÄretmen         07:30-19:00
                               Sınıf ÖÄretmenleri         08:00-18:30
                               Tam Gün                        08:00-18:00                       
                               Yarım Gün Sabahçı:        08:00-12:30
                               Yarım Gün ÖÄleci:         12:30- 17:00

                         Anaokulumuzun beslenme saatleri:
                               Sabah Kahvaltısı               09:00 – 09:30
                               ÖÄle YemeÄi                    12:00 – 13:00
                               Ä°kindi Kahvaltısı              15:30 – 16:00

1. BranÅ derslerimiz ekim ayında baÅlar. Haziran ayında bitirilir. Sabahları 10:00-12:00 dir.
2. 0kul dıÅı gezilere gidilirken daha önceden velilere bildirilen saat esas alınır. Ä°zin kâÄıdı ve ücreti okula gönderilir. Ä°zin kâÄıdı gelmeyen öÄrencimiz geziye götürülmez.
3.EÄitim programı ve beslenme saatini göz önüne alarak geliÅ ve gidiÅ saatlerine uyunuz.
4. Gün içinde bilgi almak için sınıf öÄretmenleriyle görüÅmelerinizi 08:00-09:00 ve 14:00-15:00 arası yapınız. Okul yönetimiyle 07:30-19:30 görüÅmenizi yapabilirsiniz.
5.DoÄum günü kutlamalarımız ÇarÅamba günleri 15:00-17:00 yapılmaktadır. En fazla 3 yetiÅkin yakını katılabilir, palyaço arzu ederseniz kendiniz ya da okulumuzca temin edilir. DoÄum gününe getirilen yiyecek ve içeceklerin faturasının fotokopisi okulumuza verilir.  Herhangi bir sıkıntı anında gerekli müdahaleyi ilgili yerle okulumuz yapar.
6. Sosyal bir ortam olan okulun ilk günlerinde hastalanma riskinin yüksek olduÄu; ancak gün geçtikçe bu riskin baÄıÅıklık sistemindeki geliÅmeyle azalacaÄı dikkate alınmalıdır. Çocukların hasta, ateÅli, keyifsiz olduÄu durumlarda nekahat dönemlerini evde dinlenerek geçirmeleri gerekmektedir. Çocuklar iyileÅtikten sonra okula kabul edilecektir. Olası rahatsızlık durumları için velilerimiz anında bilgilendirilmektedir.
7. Ä°laç kullanması gereken çocuklarımız için velilerimizin önceden “Ä°laç Takip Formu” doldurmaları gerekmektedir. Aksi halde ilaç verilmeyecektir. Ä°laçlar öÄretmenlerimiz tarafından ilaç izleme formuna iÅlenerek takip edilir.
8. Giysiler rahat giyilip çıkarılabilen, fermuarlı, cırt cırtlı olarak tercih edilmelidir. Okul içinde etkinlikleri yaparken kirlenip zarar görebileceÄi düÅünülerek giydirilmelidir. Giysilerin karıÅabileceÄi göz önünde bulundurularak, giysilere isim, soyisim ya da baÅ harflerinin iÅlenmesi karıÅıklara yol açmayacaktır. Okulda bulundurulacak yedek giysilerin takibi velinin sorumluluÄundadır. Okula gelirken çanta getirmeleri gerekmektedir. Kirlenen giysiler ve haberleÅme notları sizlere daha saÄlıklı ulaÅacaktır.
9. ÖÄrenciye deÄerli saat,  yüzük, küpe, kolye, künye gibi takılar takmayınız. DüÅmesi kaybolması halinde sorumluluk size aittir.
10.ÖÄrencinin ruhsal ve fiziksel durumundaki deÄiÅiklikleri zamanında okula bildiriniz.
11. Veli toplantıları ve geri bildirim çalıÅmalarına katılmaya özen gösteriniz.
12. Toplumsal deÄerleri geliÅtirmek amacıyla okul tarafından düzenlenen törenlere etkinliklere v.b çalıÅmalara öÄrencinin katılımını saÄlayınız.
13. Okul yönetimi tarafından gönderilen yazıÅma ve cevaplanması beklenen belgeyi belirlenen süre içinde geri gönderiniz.
14. SözleÅmede tercih ve kabul edilen ödeme planına göre zamanında yapınız.
15. Veli anaokulu ücretini peÅin öder, makbuz ya da faturasını alır.
16.EÄitim yılı içersinde hastalık, tatil ve benzeri mazeretlerle ödenmiÅ ücret veliye iade edilmez. Ancak yangın, doÄal afet,salgın hastalık,iklime dayalı olaÄan üstü durumlarda ; mülki makamların ve Hıfzıssıhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile okul öncesi eÄitim kurumlarının kapatılması durumunda , önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.
17. Veli öÄrencinin tatile ayrılma planını 1 ay önceden okula bildirmek zorundadır.
18. Okul yönetimi her ay veliye aylık eÄitim bülteni ve aylık yemek listesi göndermektedir. Ayrıca her gün günlük bilgi formu göndermektedir.
19. Okul yönetiminin öÄrenci ile ilgili çözüm önerilerini ve önlemlerini dikkate alınız.
20. ÖÄrencinin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olarak yetiÅmesini destekleyiniz.
21. ÖÄrenciyle birlikte okul kurallarını benimseyiniz ve gerekli desteÄi saÄlayınız.
22. ÖÄrenciye okul tarafından verilen eÄitim ve öÄretimi takip ediniz.
23. ÖÄrencinin tırnak, saç, kulak, diÅ v.b bireysel bakımlarını yapmasına destek olunuz.
24. ÖÄrencinin anne baba dıÅında baÅka bir yetiÅkine teslim edilmesi için kayıt anında veliden imzalı bilgi kâÄıdı alınır ya da acil baÅvuru formundaki kiÅilere velinin onayı ile verilir.
25. Çocuklarımızın saÄlıÄı her Åeyden önemlidir. Onların hassas bünyelerine en uygun hijyenik kurallar uygulanarak tertemiz bir ortam hazırlanır. Bu nedenle okulumuzun iç temizliÄi her gün düzenli olarak yapılmaktadır. Okulumuzun tuvaletlerinde detol sıvı sabun kaÄıt havlu kullanılır.150 derece buharlı makine ile temizlenir.
26. GeliÅim çaÄında olan çocuklarımızın doÄru ve saÄlıklı beslenebilmesi için okulumuzda besin uzmanlarınca, günlük kalori ihtiyaçları hesaplanarak   hijyenik kurallara uygun ve lezzetli yemekler hazırlanmaktadır. Alınan gıda maddeleri bilinen markalardan seçilerek belirli alıÅveriÅ merkezlerinden alınır.3 öÄün yemek verilir ve test edildikten sonra numunesi 3 gün saklı tutulur.
27.Görevli servis öÄretmeni servis aracındaki tüm çocukların güvenliÄinden sorumlu olduÄundan servis aracını terk etmez. Bu nedenle öÄrenciyi servis aracının yanında görevli servis öÄretmenine teslim ediniz ve teslim alınız.
28. Servis aracına zamanında öÄrenciyi teslim ediniz. ÇocuÄunuzla sabah kıyafet sorunu yaÅamamak için yatmadan önce akÅamdan seçimini saÄlayınız.
29. Servis kullanan öÄrencinin devamsızlıÄını en geç bir gün önceden okul yönetimine bildiriniz.
30. Servis kullanmayan öÄrencinin devamsızlıÄını en geç aynı gün 09:30 a kadar okul yönetimine bildiriniz.
31. Anaokulumuzun servis hizmeti  okul yönetiminin idare ve denetimindedir.
32. ÇocuÄunuzun gün içersinde yaÅadıÄı özel bir durum varsa sizlere telefonla bildirilecektir.
33.Çocuklarımızın saÄlıÄı ve eÄitimi açısından öÄretmenlerimizin mesai saatlerinde cep telefonları ile görüÅmeleri mümkün deÄildir.
34. Okul telefonumuz 2 555 222 meÅgul olması durumunda   262 80 81 den ya da  0  530  240 87 35      ---       0  532 273 14 62  den    arayabilirsiniz.