Kurumsal

Hakkımızda

Kurucudan

MERHABA;

Sevgili anneler-babalar
Ä°nsanoÄlunun tüm yaÅamı göz önünde bulundurulduÄunda bazı yaÅam dilimlerinin, psikolojik ve fizyolojik geliÅmeler açısından daha kritik dönemler olarak ele alınması gerektiÄi bilinmektedir. ÖrneÄin, 0-6 yaÅlar arasını kapsayan okul öncesi yılları; kiÅiliÄin oluÅumu ve Åekillenmesi, temel bilgi ve beceri ve alıÅkanlıkların kazanılması ve geliÅtirilmesinde ileri yıllara olan etkisi nedeniyle, yaÅamın en kritik dönemlerinden biridir. ÇocuÄa erken yaÅlarda saÄlanacak deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve alıÅkanlıklar, çocuÄun daha sonraki öÄrenim yaÅamının yanı sıra sosyal ve duygusal yaÅamını da biçimlendirecek güçtedir. Tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yönlendirilmesi gereken okul öncesi eÄitim hizmeti, tüm eÄitim sisteminin en can alıcı basamaÄıdır.

 

Okul öncesi eÄitim, çalıÅan annelerin çocuk yetiÅtirmekte karÅılaÅtıkları güçlükleri de aÅmada destek saÄlayabilmektedir. Okul öncesi eÄitim kurumları çalıÅan annelerin sorumluluklarını günün belli saatleri içinde üstlenerek, bir yandan annenin iÅinde verimli olmasına katkı saÄlarken, diÄer yandan çocuÄun yetersiz koÅullarda zedelenmesini önlemektedir. Kadının güçlenmesi ve toplum içinde üretken olmasında, okul öncesi eÄitim kurumlarının katkısı önemlidir.

Okul öncesi eÄitim kurumları, çocuÄun kültürel deÄerlerini özümsemesine yardımcı olmaktadır. Sıklıkla kullanılan “çocuklar bizim geleceÄimizdir” söyleminde, sosyal ve ahlaki deÄerlerimizin nesilden nesile geçiÅinde çocuÄun rolü vurgulanmaktadır. Bu deÄerler okul öncesi dönemde yerleÅmeye baÅlamaktadır. Tüketim, rekabet, Åiddet ve bencilliÄin yoÄunlaÅtıÄı günümüzde iÅbirliÄi, fedakarlık ve birlik gibi temel deÄerlerin erken çocukluk döneminde yerleÅmesine önem verilmelidir. Çocuklar bizim geleceÄimiz ise, deÄiÅiklikleri ve  aynı zamanda devamlılıÄı sürdürecek olan da onlardır. Onlara erken yaÅlardan itibaren geliÅimlerini en verimli Åekilde gerçekleÅtirebilecekleri ortamları saÄlamak da biz yetiÅkinlerin görevidir. 

 Çocuklarımıza vereceÄimiz en deÄerli armaÄan kaliteli bir eÄitimdir. Okul öncesi kurumları kalite açısından incelenirken; aile katılımı, okul öncesi kurumsal özellikler, eÄitim ortamları, program, öÄretmen-yönetici, eÄitimin deÄerlendirilmesi boyutları ile ele alınmalı ve belli standartlara dikkat edilerek her boyut tek tek analiz edilmelidir. 
Okulumuzda 2-6 yaÅ grubu saÄlanan hizmetlerin kalitesi;  Çocuk ile yetiÅkinler arasındaki sözlü iletiÅimin kalitesi, öÄretmenlerin eÄitim programı bilgi ve anlayıŠdüzeyi, öÄretmenlerin küçük çocukların nasıl öÄrendikleriyle ilgili bilgileri, öÄretmen ve diÄer yetiÅkinlerin çocukları çatıÅmaları çözmede nasıl destekledikleri, çocukların öÄrendiklerini evde desteklenmesinin saÄlanması gibi ögelerlede yakından iliÅkilidir. 
Dürüstlük, samimiyet ve Åeffaflık ilkemizle, misyonumuz eÄitimde kalite, vizyonumuz ise kaliteli eÄitimde sıfır hatadır. UMAY ANAOKULU olarak Atatürkçü, çaÄdaÅ, yenilikçi, çalıÅkan, araÅtırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, kendini ifade edebilen saÄlam kiÅilikli bireyler yetiÅtirmenin mutluluÄunu ve gururunu yaÅıyoruz. 
Çocuklarımıza bizlere sundukları koÅulsuz ve sonsuz sevgileri için teÅekkür ediyorum.Siz deÄerli annelerimizin ve babalarımızın da , bir yanınızın hep çocuk kalması dileÄimle…

Sevgiyle kalın….